عرضه انواع ابزارهای تکی و کیفی و چند کاره که قابلیت درج مارک ولوگوی شما را بر روی خود دارا می باشند ، هزینه چاپ محصولات جداگانه محاسبه می شود.
01
کیف جعبه ابزار هشت تیکه

حداقل تیراژ 50 عدد
40,000 تومان
پرداخت آنلاین
02
کیف جعبه ابزار ده تیکه

حداقل تیراژ 50 عدد
40,000 تومان
پرداخت آنلاین
04
شامل آلن،آچاربوکس،دم باریک،سیم چین،پیچ گوشتی

حداقل تیراژ 50 عدد
40,000 تومان
پرداخت آنلاین
18
شامل ست کامل پیچ گوشتی،ست کامل آلن،ست کامل آچار بکس و ابزار چند کاره

حداقل تیراژ 50 عدد
40,000 تومان
پرداخت آنلاین

06
کیف جعبه ابزار شانزده تیکه

حداقل تیراژ 50 عدد
44,000 تومان
پرداخت آنلاین
07
کیف جعبه ابزار هشت تیکه

حداقل تیراژ 100عدد
25,000 تومان
پرداخت آنلاین
08
کیف جعبه ابزار سیزده تیکه

حداقل تیراژ 50 عدد
37,500 تومان
پرداخت آنلاین
09
شامل چاقو،پیچ گوشتی،دربازکن،قیچی و...

حداقل تیراژ 100 عدد
تیراژ 50 عدد 7% افزایش قیمت
11,000 تومان
پرداخت آنلاین

10
قابلیت آویز جا کلیدی ؛ به همراه چراغ قوه

حداقل تیراژ 100 عدد
تیراژ 50 عدد 7% افزایش قیمت
8,500 تومان
پرداخت آنلاین
12
ناخون گیر جیبی شامل چاقو،قیچی،سوهان

حداقل تیراژ 200 عدد
تیراژ 50 عدد 7% افزایش قیمت
6,000 تومان
پرداخت آنلاین
13
شامل پیچ گوشتی،قیچی،دربازکن،سوهان و...

حداقل تیراژ 100 عدد
تیراژ 50 عدد 7% افزایش قیمت
6,800 تومان
پرداخت آنلاین
15
شامل پیچ گوشتی،قیچی،دربازکن،سوهان و...

حداقل تیراژ 100 عدد
تیراژ 50 عدد 7% افزایش قیمت
8,500 تومان
پرداخت آنلاین

16
شامل آچارفرانسه،اره،انبر دست،چاقو،آلن و...

حداقل تیراژ 100 عدد
تیراژ 50 عدد 7% افزایش قیمت
35,000 تومان
پرداخت آنلاین
17
شامل جا کلیدی،انبر دست،چاقو،سوهان،پیچ گوشنی و...

حداقل تیراژ 100 عدد
تیراژ 50 عدد 7% افزایش قیمت
9,800 تومان
پرداخت آنلاین